جدید ترین مطالباهمیت نقش آموزش و پرورش

آموزش وپرورش یکی از نهادهای مؤثر، بلکه اساسی ترین نهاد،در جهت درونی 

 کردن و اشاعه ارزش های اصیل اسلامی و پرورش نسل خود شناس،سپاسگذار، 

 دارای کمالات عالیه انسانی مطابق با نظام معیار برای آینده کشور اسلامی می باشد  

و مدرسه جایی است که اهداف نظام تعلیم و تربیت باید در آن محقق شود و 

می بایست تجلی گاه نمادهای اسلامی و محل نشو و نمای آن نیز باشد .